Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Lovgrundlag

Links til materiale vedr. de enkelte uddannelser som f.eks. uddannelsesbekendtgørelse, prøvebekendtgørelse, findes på de enkelte uddannelsers hjemmeside.

Censorkursus

Praktiske oplysninger til censorerne om censorkurset

Når du trykker på linket til kurset, bliver du bedt om selv at registrere dig som bruger. Udfyld derfor de angivne felter for at få adgang til kurset.

Censorkurset er et online kursus af få timers varighed, der er bygget op omkring fem emner: At være faglig bedømmer, At være beskikket censor, Før eksamen, Under mundtlig eksamen, Efter eksamen.

Kurset foregår på den online læringsplatform ”Moodle”. Hvis du ikke er bekendt med læringsplatformen ”Moodle”, vil du møde en anden type kursus, end du er vant til. Kurset er designet, så du kan tage det i dit eget tempo og holde pauser undervejs. Kursusmaterialet består af tekst, quizzer, interaktive præsentationer, videofilm mv. Bemærk, at det er en fordel at bruge browser Chrome, Firefox, Edge eller Safari, når du når til de interaktive præsentationer. Det er ikke nødvendigt, men præsentationerne er visuelt pænere med en af de fire browsere.

Da kursets indhold er designet til at favne bredt, dvs. fra nybeskikket censor til erfaren censor, er det op til dig som kursist at vurdere, hvilke emner i kurset – hvis ikke dem alle –, du ønsker gå i dybden med. Bemærk, at når du under et emne har klikket på et enkelt og vilkårligt indholdselement eller øvelse, åbner kurset op for det næste emnes indholdselementer og øvelser.

Yderligere information om censorkurset

Baggrund for censorkursus

Baggrunden for censorkurset er den tidligere uddannelses- og forskningsministers beslutning om, hvordan der skulle følges op på Censorudvalgets rapport ”Et fremtidssikret censorsystem” fra januar 2017. Den tidligere minister annoncerede i pressemeddelelsen Et bedre censorsystem skal styrke kvaliteten på uddannelserne igangsættelsen af en række tiltag, som skal bidrage til at forbedre censorsystemet på de videregående uddannelser. Mere information om disse tiltag kan findes i dette faktaark. Forud for den tidligere ministers beslutning om opfølgning på Censorudvalgets rapport var rapporten i høring hos institutioner, censorformænd, studerende og andre relevante interessenter. Høringen viste, at der var bred tilslutning til censorkurset.

Kurset er udviklet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse og SmartLearning i dialog med sektoren, herunder med input fra censorformænd, institutioner og studenterorganisationer.

Formål med censorkursus

Censorkursets formål er at forbedre censorers varetagelse af censorfunktionen, herunder forståelse af karakterskalaen, læringsmål mv. samt censors ”rolle” og opgaver i forbindelse med en eksamination. Det skal understøtte en forbedret bedømmelsessituation. Kurset vedrører tematikker, der er relevante for censorer på alle de videregående uddannelser. Det er dermed et kursus for censorer på både erhvervsakademi-, professionshøjskole- og universitetsuddannelserne samt på de maritime og de videregående kunstneriske uddannelser.

Kurset er således ikke af fag-faglig karakter, og det kan ikke stå alene. Det er fortsat censor selv, og formandskabet for det censorkorps, som censor er tilknyttet, der står for at bibringe censor yderligere viden, så censor til enhver tid er holdt ajour.

Kurset udgør en platform for formidling af viden, der kan komme alle censorer og bedømmere til gavn. Styrelsen vil sikre, at der løbende arbejdes med at kvalitetssikre og videreudvikle kurset.

Når du har gennemført og fået godkendt dit kursusforløb, vil vi bede dig sende en kopi af kursusbeviset til censorsekretariatet (Professionshøjskolernes Censorsekretariat (censor-it@ucsyd.dk) eller registrere gennemførelsen på www.censor-it.dk
Registreringen foregår på ”Min profil” i menuen til højre. Scroll helt ned i bunden og opload dit bevis.

Hvis der opstår tekniske problemer med kurset, bedes man henvende sig til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sfu-ffu@ufm.dk.


Hvis der opstår tekniske problemer med kurset, bedes man henvende sig til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sfu-ffu@ufm.dk.

https://studie.smartlearning.dk/local/pxeasylogin/

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209972

Bekendtgørelse om diplomuddannelser

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202259

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202263

Eksamensbekendtgørelsen, gældende pr. 15. december 2016

Denne bekendtgørelse indholder de vigtigste bestemmelser om censorernes, censorformandskabernes og uddannelsesinstitutionernes opgaver i forhold til prøverne.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184136

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser pr. 28.8.2018

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202677

Forvaltningsloven

Bestemmelserne vedr. habilitet fremgår af kap. 2.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411

Institutionsregister

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Paa-tvaers-af-uddannelserne/Institutionsregister

Karakterbekendtgørelsen, gældende pr. 1. september 2015

Den gældende karakterbekendtgørelse pr. 1. september 2015
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998

Engelsk oversættelse af karakterbekendtgørelsen

https://www.censor-it.dk/attachments/cms_file/attachment/123/Engelsk_overs_ttelse_af_karakterbekendtg_relsen.pdf