Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Lovgrundlag

Links til materiale vedr. de enkelte uddannelser som f.eks. uddannelsesbekendtgørelse, prøvebekendtgørelse, findes på de enkelte uddannelsers hjemmeside.

Eksamensbekendtgørelsen gældende pr. 1. september 2022

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/863

Censorbekendtgørelsen gældende pr. 1. september 2022

Denne bekendtgørelse indholder de vigtigste bestemmelser om censorernes, censorformandskabernes og uddannelsesinstitutionernes opgaver.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/458

Statens timelønscirkulære

Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2001/12407

Karakterbekendtgørelsen, gældende 1. september 2022

Den gældende karakterbekendtgørelse

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1125

Forvaltningsloven

Bestemmelserne vedr. habilitet fremgår af kap. 2.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1343

Bekendtgørelse om diplomuddannelser

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/933

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2022.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1006

Institutionsregister

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/institutionsregisteret

Engelsk oversættelse af karakterbekendtgørelsen

https://www.censor-it.dk/attachments/cms_file/attachment/123/Engelsk_overs_ttelse_af_karakterbekendtg_relsen.pdf