Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte:

 • Administrativ koordinator Karina Gram, censor-it@ucsyd.dk, tlf. 7266 5162
 • Censorformand Trine Andresen, tran@kp.dk, 4189 7457

Som censor ved uddannelsen til Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling skal du:

 • have viden om uddannelsen og dens beskæftigelsesområde
 • have uddannelsesmæssige kvalifikationer eller tilsvarende kompetencer, der gør dig i stand til at bedømme akademiske opgaver
 • enten have specifik kompetence inden for det tekstile fagområde
 • eller grundigt kendskab til formidling, hvor tekstiler indgår
 • have mulighed for i rimeligt omfang at påtage dig censuropgaver
 • afgive en censorrapport efter hvert prøveforløb
 • medvirke ved behandling af eventuelle klage- og ankesager
 • mestre IT på brugerniveau
 • holde dig orienteret om regler og bekendtgørelser på området

Læs mere via nedenstående links:

Censorformandskabets hjemmeside https://tffcensor.dk/

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137166

Uddannelsen i København https://www.kp.dk/uddannelser/tekstilformidler

Uddannelsen i Herning http://www.via.dk/uddannelser/design/tekstildesign-haandvaerk-og-formidling

Bekendtgørelsen om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/863

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308

Ansøgningsskemaet skal være afsluttet senest den 8. juni 2023.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin.
Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu.
Færdiggøres din ansøgning ikke inden ansøgningsperiodens udløb, vil den, og alle indtastede oplysninger, blive slettet 14 dage efter denne dato jf. GDPR. Såfremt du har oprettet en profil i Censor-IT ifm. den påbegyndte ansøgning, vil denne også blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Jeg giver mit samtykke til, at Censorsekretariatet må opbevare de personoplysninger der fremgår af min brugerprofil, samt samtykke til mine personoplysninger videregives til eksamensafholdende uddannelsesinstitutioner til brug for censorallokering, lønudbetaling og refusion af transportomkostninger.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999