Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Ansøgning om beskikkelse som censor ved Bachelor of Global Nutrition and Health

Der skal beskikkes et nyt censorkorps til perioden fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2027.

Der er ansøgningsfrist den 25. oktober 2022.

Uddannelsen gennemføres i henhold til BEK nr 504 af 30/05/2016 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health samt BEK nr 886 af 24/06/2018.

Censorerne medvirker ved skriftlige og mundtlige eksaminer på uddannelsernes forskellige trin samt ved bedømmelse af bachelorprojekter inden for en eller flere studieretninger, herunder a) Sundhedsfremme og diætetik med toningerne sundhedsfremme og forebyggelse samt klinisk diætetik, b) Fødevarer og ledelse.

Kvalifikationer: Censorhvervet kan søges af personer med relevante kvalifikationer normalt i form af en kandidatgrad, en Master uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer indenfor uddannelsens fag/fagområder. Der lægges endvidere vægt på kendskab til uddannelsernes praktiske anvendelsesområde, herunder til aftageres situation og behov. Eksaminer ved uddannelsen Global Nutrition and Health foregår på engelsk. Der gøres opmærksom på, at uddannelsen er under udfasning.

Opgaver: Censorernes opgaver er fastlagt i BEK nr 458 af 19/04/2022 Bekendtgørelse om censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddannelser, og omfatter ud over opgaverne i forbindelse med eksamen afgivelse af en beretning om eksamen og rådgivning om uddannelsen.

Vederlag: Censorvederlaget udbetales med den takst, der gælder for censur på pågældende uddannelse og fag. Hertil kommer dækning af rejseudgifter og eventuelle diæter efter gældende regler.

Yderligere oplysninger om uddannelsen kan fås via uddannelsesinstitutionerne:

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Jette Møller i Censorsekretariatet på telefon: 7266 5165 eller pr. e-mail: censor-it@ucsyd.dk

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen til at kontakte censorformand Kirsten Færgeman på telefon 5041 2662 eller pr. e-mail: kirsten.faergeman@gmail.com

Se endvidere Censorformandskabets hjemmeside: www.escensor.dk

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2022.

Det forventes, at du får svar på ansøgningen primo 2023.

Hvis du også vil søge om beskikkelse til 'Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed', skal du udfylde et særskilt ansøgningsskema til den uddannelse.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin.
Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu.
Færdiggøres din ansøgning ikke inden ansøgningsperiodens udløb, vil den, og alle indtastede oplysninger, blive slettet 14 dage efter denne dato jf. GDPR. Såfremt du har oprettet en profil i Censor-IT ifm. den påbegyndte ansøgning, vil denne også blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Jeg giver mit samtykke til, at Censorsekretariatet må opbevare de personoplysninger der fremgår af min brugerprofil, samt samtykke til mine personoplysninger videregives til eksamensafholdende uddannelsesinstitutioner til brug for censorallokering, lønudbetaling og refusion af transportomkostninger.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999