Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte:

 • Sekretær Karina M. Gram, censor-it@ucsyd.dk, tlf. 7266 5162
 • Censorformand Steen Hundborg, hundborg@mail.dk, tlf. 4052 8810
 • Censornæstformand Lone Sandahl, lone.sandahl@fiberpost.dk, tlf. 3022 7923


Kvalifikationskrav til censorer ved Sygeplejerskeuddannelsen:

Du skal:

 • have indgående kendskab til Sygeplejerskeuddannelsen
 • have specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder i uddannelsen
 • have viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov
 • afgive en censorrapport efter hver censurering
 • medvirke til behandling af evt. klage- og ankesager
 • mestre IT på brugerniveau
 • medvirke til et godt samarbejde til alle sider
 • være indstillet på at deltage i dialogmøder med Censorformandskabet og censorkolleger
 • afgive løbende meddelelser til sekretariatet om evt. nyerhvervede kvalifikationer og stillingsændring
 • have en opdateret viden om bekendtgørelser og cirkulærer, som er relevante for uddannelsen og censureringsarbejde

Se i øvrigt prøvebekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/18/R0710.aspx?id...

På Censorformandskabets hjemmeside www.censorformandskab.dk kan du finde yderligere information.

Ansøgningsfrist: Mandag den 20. september 2021.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin. Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu. Færdiggøres din ansøgning ikke inden 3 måneder dog senest ved ansøgningsperiodens udløb, vil den og alle indtastede oplysninger blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999