Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Specialuddannelsesrådet beskikker censorer til Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Beskikkelsesperioden løber fra 01.10.2023 til 30.09 2027. Som censor er man således beskikket for en 4-årig periode.

Se bekendtgørelse for Specialuddannelsen i borgernær sygepleje her og uddannelsesordning for Specialuddannelsen i borgernær sygepleje her

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte:

 • Administrativ koordinator Karina M. Gram, censor-it@ucsyd.dk, tlf. 7266 5162
 • Censorformand Lene Dørfler, ldf@kl.dk, tlf. 2042 3079
 • Censornæstformand Tove Jørgensen, tovj-aeh@aalborg.dk, tlf. 2348 8377

Opgaven:
En beskikket censor skal:

 • Virke som censor ved uddannelsens afsluttende prøve
 • Sikre, at kursisterne får ensartede vilkår og en saglig bedømmelse efter 7-trins karakterskalaen (jf. Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala nr. 1125 af 4. juli 2022)
 • Medvirke til løsning af Censorformandskabets opgaver
 • Ved eksamensterminens afslutning afgive en censorrapport om eksamensforløbet til institutionen og formandskabet
 • Medvirke ved behandling af klager

Censorprofil:

 • Du har sundhedsfaglig viden inden for borgernær sygepleje
 • Du har en videregående uddannelse på master- eller kandidatniveau
 • Mindst 3/4 af censorerne skal have deres hovedbeskæftigelse uden for professionshøjskolerne, som udbyder uddannelsen i Danmark, fordelt således at ¼ er fra PLO og Regionerne, ½ er fra kommuner og ¼ fra UC-sektoren. Hvis nødvendigt, f.eks. ved for få ansøgere, kan formanden for specialuddannelsesrådet dispensere fra kravene
 • Du er fagligt og pædagogisk ajourført i relation til den borgernære sygepleje i praksis
 • Du har kendskab til det lovmæssige grundlag for eksamener
 • Du er indstillet på rejseaktivitet, da uddannelsesstederne er beliggende i hele landet

Løn og ansættelsesvilkår:
Aflønnes af den uddannelsesinstitution, som afholder prøven, og efter gældende retningslinjer. Bemærk, at der ikke aflønnes for transporttid, og at statens regler for dækning af transportudgifter mv. er gældende.

Censorformandskabet:
Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset og består af to personer udvalgt af og blandt de beskikkede censorer.

Censorformandskabet kan holde maksimalt to møder pr. år. Censorformandskabet deltager i ét årligt møde med Specialuddannelsesrådet i borgernær sygepleje. Censorformand og næstformand kan genvælges for to valgperioder.

Administration af censorordningen:
Den enkelte professionshøjskole sender før eksaminationen censorbestilling til Professionshøjskolernes Censorsekretariat (Censor-it) om tidsrammen og antal kursister. Censorsekretariatet forespørger de aktuelle censorer vedrørende deres mulighed for censurering. Den enkelte censor kan ikke benyttes i egen region (dette foregår elektronisk via registrering i Censor-it). Alle censorer skal, så vidt det er muligt, anvendes i en funktionsperiode. Er censor inhabil i forhold til at kunne bedømme en tildelt opgave, informerer censor om dette.

Kursisterne optræder på den skriftlige opgave ved navn og et studienummer. Censorerne modtager fra det aktuelle uddannelsessted: Den skriftlige eksamensopgave og censurliste, hvor karakter skal registreres (Foregår elektronisk via WISEflow). Kursisten meddeles den opnåede karakter efter endt votering på eksamensdagen. Censorrapport udfyldes elektronisk via Censor-it.

Ansøgningsskemaet skal være afsluttet senest den 12. juni 2023.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin.
Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu.
Færdiggøres din ansøgning ikke inden ansøgningsperiodens udløb, vil den, og alle indtastede oplysninger, blive slettet 14 dage efter denne dato jf. GDPR. Såfremt du har oprettet en profil i Censor-IT ifm. den påbegyndte ansøgning, vil denne også blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Jeg giver mit samtykke til, at Censorsekretariatet må opbevare de personoplysninger der fremgår af min brugerprofil, samt samtykke til mine personoplysninger videregives til eksamensafholdende uddannelsesinstitutioner til brug for censorallokering, lønudbetaling og refusion af transportomkostninger.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999