Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Mette Skovfoged Hansen i Censorsekretariatet på direkte telefon: 7266 5180 eller pr. e-mail: censor-it@ucsyd.dk

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen til at kontakte censorformand Britta Nørgaard på bkn1955@hotmail.com.

Der er ansøgningsfrist d. 30. september 2021.

Kvalifikationskrav til censorer i den Pædagogiske Diplomuddannelse:

Du:

  • har en uddannelsesmæssig baggrund på kandidat- eller masterniveau eller
  • har en dokumenteret, relevant uddannelsesmæssig og erfaringsbaseret baggrund svarende til master- eller kandidatniveau
  • er engageret i dit fag og din profession og ønsker at være med til at videreudvikle den
  • er god til at skabe et godt eksamensklima via en respektfuld dialog med de studerende
  • er god til sagligt at vurdere en præstation, dels i forhold til diplomuddannelsens professionssigte og dels på baggrund af studieordningens specifikke videns-, færdigheds- og kompetencemål
  • er god til at argumentere respektfuldt og fagligt under karaktervoteringen
  • er åben og fagligt søgende
  • er fortrolig med diplomuddannelsens særlige mål og metode: at kombinere faglige, pædagogiske og praktiske elementer mhp. at skabe syntese i den professionelle praksis og opgaveløsning
  • har en bred, relevant faglig, praktisk og teoretisk baggrund inden for det pædagogiske område

Eksamensbekendtgørelsen kan ses her: Eksamensbekendtgørelse og Censorformandskabets årsberetninger på: www.pdcensor.dk

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin. Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu. Færdiggøres din ansøgning ikke inden 3 måneder dog senest ved ansøgningsperiodens udløb, vil den og alle indtastede oplysninger blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999