Pc logo
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Ansøgning om beskikkelse som censor ved læreruddannelsens censorkorps 2022-2026

Ifølge Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser; Eksamensbekendtgørelsen (BEK nr 18 af 09/01/2020) § 26 stk 4. gælder følgende:

Censorerne beskikkes for 4 år ad gangen, og beskikkelsen udløber automatisk, jf. dog stk. 5. Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset. Det nye censorkorps skal således bestå af mindst en fjerdedel nybeskikkede censorer.

Indeværende beskikkelsesperiode slutter ultimo januar 2022 og derfor skal et nyt censorkorps beskikkes for perioden 1. februar 2022 til 31. januar 2026.

Efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet opfordrer Censorformandskabet kvalificerede ansøgere til at søge funktionen som beskikket censor ved læreruddannelsen.

Kvalifikationer
Kvalifikationer er beskrevet i § 27 i Eksamensbekendtgørelsen:

En censor skal have:
1) indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,
2) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og
3) aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Beskrivelse af ansøgningsproceduren findes på Censorformandskabets hjemmeside: www.laerercensor.dk

Censoropgaver
Censorernes opgaver er fastlagt i Eksamensbekendtgørelsen §28:
En beskikket censor skal
1) virke som censor ved uddannelsens, fagets eller fagområdets eksterne prøver, jf. § 33,
2) medvirke ved de opgaver, der er nævnt i § 30,
3) ved eksamensterminens afslutning afgive en rapport om eksamensforløbet til uddannelsesinstitutionen og formandskabet, jf. § 30, stk. 1, nr. 2 og 3, og
4) medvirke ved behandling af klager over prøver, jf. § 46, stk. 2, og § 51, stk. 2.

Beskikkelse indebærer forpligtelse til ved hver prøvetermin at stå til rådighed i et vist omfang.

Vederlag
Censorvederlaget og dækning af fx rejseudgifter udbetales efter de regler og den takst, der gælder for censur på den pågældende uddannelse.

Ansøgning og indstilling
I ansøgningsperioden annonceres der på relevante hjemmesider, i nyhedsbreve og fagblade.

Vi vil gøre opmærksom på, at der er behov for indstilling af nye censorer (jf. Eksamensbekendtgørelsen), og at nuværende censorer, der ønsker genbeskikkelse, skal ansøge som alle andre. Der er udsendt en orientering om proceduren for genbeskikkelse pr. mail til alle nuværende censorer.

Censorformændene i de enkelte fag gennemgår i juni-august ansøgningerne i samarbejde med en repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne. Indstillingerne bliver herefter sendt til UFM. Ministeriet behandler indstillingerne, og alle ansøgere får ultimo oktober/primo november besked om resultatet; også de ikke-beskikkede.

Deadline for indsendelse af det elektroniske ansøgningsskema er mandag den 31. maj 2021.

Har du spørgsmål til opgaven som censor, er du velkommen til at kontakte censorformand Benedikte Vilslev Petersen, bp@via.dk, telefon 2241 7761.

Har du spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte sekretær Jette A. Møller, censor-it@ucsyd.dk, telefon 7266 5165.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin. Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu. Færdiggøres din ansøgning ikke inden 3 måneder dog senest ved ansøgningsperiodens udløb, vil den og alle indtastede oplysninger blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999